top of page

cbt דיכאון
 

CBT נחשב לטיפול יעיל בדיכאון אבל הוא בהחלט לא הטיפול היחיד. קיימות מספר דרכים נוספות לטיפול בדיכאון, בין השאר טיפול פסיכולוגי דינאמי, טיפול תרופתי ועוד. הבחירה בסוג הטיפול הרצוי מושפעת בין היתר מההעדפה האישית של המטופל - יש מי שיעדיף להימנע מטיפול תרופתי, יש מי שיעדיף טיפול תרופתי בלבד ויש מי שירצה לשלב ביניהם. מטופל שחשובה לו בעיקר ההשפעה המהירה של הטיפול עשוי לבחור בטיפול תרופתי. מאידך - מי שחשוב לו שהסימפטומים של הדיכאון לא יחזרו לאחר סיום הטיפול(והפסקת השימוש התרופתי) יתכן ויטה לקבל טיפול CBT. יש מי שיעדיף לשלב בין שתי האופציות הטיפוליות ולקבל גם טיפול תרופתי וגם טיפול קוגניטיבי התנהגותי. משתנה חשוב בהחלטה איזה טיפול עדיף הוא סוג הדיכאון - האם מדובר בדיסתימיה ? או בדיכאון קליני ? האם מדובר בדיכאון קשה או בדיכאון קל ועוד. 

יש חשיבות עליונה בהתייעצות עם גורמי מקצוע מנוסים ושקילת כל האפשרויות. אין במה שנאמר כאן משום המלצה ואין להסתמך על כך בשום פנים.כל החלטה טיפולית צריכה להילקח בהתאם לדעת אנשי המקצוע המכירים את המטופל באופן אישי. 

דיכאון cbt
bottom of page