top of page

תקנון האתר ותנאי שימוש

יש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון ובמלואם. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר cbtisrael.org (האתר) ועל כל פעולה המבוצעת באמצעות האתר ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל האתר. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש באתר אל תעשה כל שימוש באתר. תחילת השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפופה לתנאי השימוש באתר ותחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו. בכל מקום בו נעשה שימוש בביטוי "תנאי שימוש" הכוונה גם ל"תקנון" ולהפך. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים. 

האתר ו/או תנאי השימוש בו ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעיל האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד. 

פרטיות - השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. יש לקרוא אותה בעיון.

המרכז לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בתל אביב(להלן המרכז) מספק שירותי טיפול סיביטי באמצעות מטפלים מומחים הקשורים איתו בהסכמי שיתוף פעולה. האתר מספק למשתמשים מידע כללי בלבד. ההסתמכות על כל מידע שמסופק על ידינו הוא באחריותך הבלעדית. השימוש שלך באתר הוא זכות. אם הינך מתחת לגיל 18 אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. 

בשום מקרה האתר אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי . המרכז לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהסתמכותך על מידע המתקבל באמצעות האתר. באחריותך להעריך את הדיוק השלמות או השימושיות בכל מידע, חוות דעת ייעוץ או תוכן אחר הזמין באתר. יש צורך לפנות לאנשי מקצוע בנוגע להערכת מידע ספציפי וכל תוכן אחר. אל תתעלם מיעוץ מקצועי כולל יעוץ רפואי כתוצאה ממידע שקראת באתר. 

פניות המתקבלות במרכז נכנסות לתהליך הערכה במטרה להתאים את המטפל וסוג הטיפול. לאחר מכן פרטי הפניה מועברים למטפל שנמצא מתאים. המטפל יצור איתך קשר לשיחת הכרות קצרה. אם יוחלט בהחלטה משותפת תקבע פגישה בקליניקה של המטפל. מטבע הדברים האחריות לטיפול ולטיב השרות הינה של המטפל בלבד. למרכז אין אחריות על הטיפול ועל טיב השרות . 

מדיניות פרטיות - 

מדיניות זו תיכנס לתוקף מרגע כניסתך לאתר. 

המרכז מתחייב לא להעביר כל פרט מזהה עליך לצד שלישי למעט המטפל שהופנית אליו.  

באתר מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר 

לאתרי אינטרנט אחרים הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר. 

בזמן השימוש באתר יאסוף המרכז מידע על נוהגיך, העמודים שצפית בהם, מידע שהסתכלת בו , מקום המחשב או מכשיר הסלולר  ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. 

 המרכז רשאי לאסוף ולהסתייע בשירות של צד שלישי כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי סטטיסטי או נתונים מצרפיים בקשר עם השימוש שלך באתר לרבות מידע שנוגע לפעילות שלך ולפרטים שלך. 

נתונים שתמסור ונתונים שיאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר ישמרו ברישומי המרכז ויעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וכן למטרות המפורטות להלן :

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר. 

כדי להעשיר ולשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המרכז לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית. 

כדי לשלוח אליך מידי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר לטיפולים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת(בזק ושירותים) התשמב-1982. 

קבצי עוגיות -

קבצי עוגיות הינם קובצי טקסט קטנים שמועברים לכונן הקשיח שבמחשב האישי שלך על ידי שרת האינטרנט. באתר נעשה שימוש בקבצי עוגיות כדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך גם כשאתה חוזר לביקור באתר, כדי לאפשר את תפעולו השוטף והתקין וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. המידע על קבצי העוגיות הוא מידע מוצפן ורק מפעילי האתר יכולים לקרוא ולהבין אותו. 

בהסכימך להסכם זה הינך מסכים שהאתר "ישתול" קבצי עוגיות על המחשב שלך, ישתמש במידע האגור בקבצי העוגיות ויזהה אותך על פיו. 

 חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה"עוגיות" יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. 

אם אתה לא רוצה לקבל "עוגיות" תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. 

המרכז רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים תפורסם על כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. 

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות אתה יכול לבקש לעיין בחומרים שבידי המרכז ואגורים במאגר המידע של המרכז . על פי סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות אתה יכול לבקש לתקן את המידע. 

על פי סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות המרכז ועובדיו מחוייבים בשמירת סודיות המידע הפרטי אליו נחשפו במסגרת עבודתם. 

אתה נותן למרכז רישיון להשתמש במספר הטלפון שמסרת כדי לשלוח אליך הודעות ככל שידרשו במטרה לשפר את השירות , לספק תמיכה וכדי לטפל בבקשות שונות , לשלוח עדכונים והודעות ובקשר לשירות או לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום מותרים(כהגדרתם בהסכם זה).  לאכוף את תנאי הסכם זה ,ליצור עמך קשר, לטפל בקלקולים ותקלות ולצורך פעולה במקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין המרכז ואו הפעלת השירותים. 

הפרטים שלך רשומים במאגר מידע שנמצא בבעלות המרכז .לכל שאלה הקשורה בפרטיות ניתן לפנות ל - cbtelaviv@gmail.com. מס' טל' 054-8926030. 

כתב וויתור - האתר מסופק על בסיס "as is" והמרכז מתנער מכל אחריות מפורשת או משתמעת לרבות כל אחריות משתמעת של התאמה למטרה מסויימת. אנחנו לא מתחייבים לגבי הדיוק, האמינות או השלמות של האתר או שהשרתים של האתר יהיו זמינים וללא וירוסים. 

האתר לא מיועד בשום אופן להוות תחליף לייעוץ מקצועי. האחריות שלך היא להעריך את הדיוק והשלמות בכל מידע שנמצא באתר. עליך לפנות לאנשי מקצוע בנוגע להערכת מידע ספציפי. אף פעם אל תתעלם מייעוץ מקצועי כולל יעוץ רפואי בגלל מידע שרשום באתר. 

המרכז יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ואת היקפם וזמינותם של השירותים בו והכל בלא צורך להודיע לך מראש. 

למרות שהמרכז נוקט בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדוייק ומהימן ככל שניתן המרכז לא יהיה אחראי במישרין או בעקיפין לאמיתות מהימנות ומידת הדיוק של התוכן המופיע באתר והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה. בכל שאלה או ספק יש לפנות ולהתייעץ עם איש מקצוע מומחה. 

תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר בינך לבין המרכז. תוכן האתר לא נותן לך כל זכות מעבר לאלו המפורטות בו. 

יכול להיות שחלק מהתכנים שיוצגו דרך האתר לרבות נתונים סרטונים וכיו"ב(להלן התוכן) יקושר או יהיה זמין דרך אתרים עמודים וערוצים המנוהלים אצל צדדים שלישיים כולל בערוץ היוטיוב או האיסנטגרם בפרופיל הפייסבוק או לינקדן טוויטר ועוד. הצפייה בתכני העמודים החיצוניים דרך האתר או ישירות בעמודים עצמם כפופה לתקנונים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המאחסנים אותם ושל החברות העומדות מאחוריהם. ככל שאתה משתמש באחד העמודים או יותר מומלץ לעיין גם בתנאי האתר המאחסן אותו. 

המרכז  ואו מי מטעמו לא אחראי לטיפולים המוצעים בו. צריכת הטיפולים הינה באחריותו הבלעדית של המזמין. המרכז ואו מי מטעמו לא אחראי ולא יהיה אחראי בשום מקרה שהוא ולא יחוייב כלפיך בכל נזק ישיר או עקיף מקרי או תוצאתי ואו כל נזק אחר הנובע מטיפול שבוצע באמצעות האתר ואו אי ביצוע הטיפול ואו פגם בטיפול. בכל מקרה גובה האחריות כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך לטיפול. 

מי שישתמש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יחוייב לפצות את המרכז ולשפות אותו על כל נזק ישיר ואו עקיף שיגרמו להם ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 

המרכז שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש האלה. 

רישומי האתר ומערכות מפעיל האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות(נוסח חדש) תשלא-1971 ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. 

מפעיל האתר יהיה רשאי אך לא מחוייב לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש. 

פרשנותם ואכיפתם של התקנון ותנאי השימוש יהיו בהתאם לחוק מדינת ישראל ויחול עליהם אך ורק חוק מדינת ישראל והם יתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב והמרכז להם תוקנה סמכות שיפוט יחודית. 

bottom of page