top of page

תהליך העבודה שלנו

לאחר שתפנו אלינו נקיים שיחה מקדימה קצרה שבה יפורטו נסיבות וסיבות הפניה (אנחנו מחוייבים לסודיות מלאה כלפי כל פרט שימסר בשיחה. אם אתם מרגישים נוח יותר לדבר ביתר פירוט רק במסגרת השיחה עם המטפל תוכלו למסור בשלב זה פרטים בסיסיים בלבד), תבוצע הערכה ראשונית על ידי מכון רמת אביב ויוחלט איזה מטפל עשוי להתאים. אם לא ימצא מטפל מתאים הקשור למרכז או אם נגיע למסקנה שקיימות אפשרויות טיפול עדיפות שלא דרך המרכז נחזור אל הפונה ונמליץ לו על מטפלים אחרים שאינם עובדים בשיתוף פעולה איתנו. אם למרות המחיר הנגיש עלות הטיפול עדיין תהיה גבוהה מידי ננסה למצוא ולהפנות אותכם אל שירות פסיכולוגי ציבורי מתאים בסביבת מגוריכם. במקרה ונעריך שאחד המטפלים העובדים בשיתוף פעולה איתנו עשוי להיות מטפל מתאים נבקש מהמטפל לחזור אל הפונה תוך 24 שעות לכל המאוחר ולערוך איתו שיחת התאמה קצרה. במסגרת אותה שיחה המטפל יענה על שאלות מקצועיות ויספק לך הסברים מקצועיים בקשר לטיפול המוצע. אם יוחלט בהחלטה משותפת שלך ושל המטפל להמשיך תיקבע פגישת היכרות והערכה - "אינטייק" עם המטפל בקליניקה. במסגרת פגישה זו המטפל יסביר על מהלך התהליך הטיפולי ורק לאחריה יחל הטיפול בפועל. טיפול ותהליכים נפשיים הם תהליכים סבוכים ומורכבים והם תלויים באינספור מרכיבים כולל אלמנטים פרסונליים. הצלחת הטיפול תלויה בין השאר במטפל טוב ומתאים למטופל ובטיב הקשר הטיפולי שנרקם ביניהם כמו גם במחויבות והמוכנות של המטופל לטיפול ובמשתנים ופרמטרים נוספים רבים. מהלך הטיפול אינו ניתן לחיזוי מראש. הטיפול עצמו וכל מה שקורה או נאמר במהלכו הם בינך לבין המטפל וביניכם בלבד. המטפל לא מדווח לאיש כולל לא למכון רמת אביב על מהלך הטיפול והוא מחוייב כלפיך בסודיות מוחלטת. מתוך כוונה לא להיות מחוייבים למטפלים אלא למטופלים בלבד החלטנו לא להיות מחויבים למטפלים אלא להתקשר עם מטפלים שבחרנו בהסכמי שיתוף פעולה. מכיוון שאנחנו מבצעים תהליכי הערכה שוטפים חשוב לנו לקבל את חוות דעתך כמטופל במהלך ובסיום הטיפול ואת מידת שביעות הרצון שלך מהטיפול. 

bottom of page